Provozní řád

 

 1. Každý návštěvník je povinen se seznámit s tímto řádem.
 2. V celém prostoru zájmového centra (dále je ZC) je přísný zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů.
 3. Návštěvníci, kteří nebudou respektovat tento řád, mohou být z ZC vykázáni.
 4. Kočárky lze zanechat v chodbě za hlavním vchodem do ZC, kde nebrání průchodu.
 5. Obuv a svršky je možné odložit na chodbě v šatním prostoru ZC.
 6. Všechny děti musí být doprovázeny zodpovědnou dospělou osobou. Doprovodem se rozumí osoba starší 18ti let.
 7. Odpovědnost za své děti nesou rodiče (nebo doprovod dětí) po celou dobu pobytu v ZC.
 8. Na rodiči zůstává zodpovědné zvážení přítomnosti dítěte v ZC vzhledem k aktuálnímu zdravotnímu stavu (buďte k sobě ohleduplní a nevoďte prosím do centra nemocné děti, třeba i jen při podezření na začínající chorobu). Pracovnice ZC je kompetentní rodiče nemocného dítěte upozornit a doporučit mu ukončit návštěvu ZC.
 9. Do čisté zóny na koberci centra je vstup povolen pouze bez bot, z hygienických důvodů je třeba mít ponožky nebo přezůvky. 
 10. Do ZC je zakázán vstup osobám trpícím nakažlivou nemocí, nevolností nebo osobám v karanténě. 
 11. Platí zákaz vstupu zvířat. 
 12. Všechna zařízení v prostorách ZC se užívají na vlastní nebezpečí. Na bezpečnost dětí dohlíží a ručí za ně doprovod. 
 13. Veďte své děti k pořádku, před odchodem ukliďte s dítětem hračky na svá místa. Dbejte, aby se děti chovaly ke všemu vybavení i hračkám šetrně, a aby neubližovaly ostatním dětem. Za věci, které necháte v ZC ležet bez dozoru, neručíme.
 14. Je zakázáno nechat děti volně pobíhat s jídlem a pitím. Svačinky se konzumují na vyhrazeném místě.
 15. Rodiče popř. zákonní zástupci dětí odpovídají za všechny škody, které dítě způsobí v době pobytu v zájmovém centru (v jídelní části, na zařízení či majetku centra nebo jinému dítěti či osobě), a to jak v případě úmyslného poškození, tak v případě nedodržení provozního řádu. Rodiče či zákonní zástupci dítěte nesou odpovědnost v plné výši a zavazují se nahradit případnou škodu na hračkách, rozbitém zařízení nebo jiné osobě. 
 16. Návštěvníci a rodiče jsou povinni před odchodem ze zájmového centra zajistit uvedení centra do původního stavu, zejména jsou povinni uklidit po svých dětech. 
 17. Nedávejte prosím jídlo – zvláště cukrovinky – cizím dětem bez souhlasu jejich doprovodu. Jídlo po svém dítěti ukliďte.
 18. V ZC je k dispozici nočník a WC. Vždy své dítě doprovoďte na WC kvůli bezpečnosti, úklidu a spláchnutí. Nočník po použití vždy důkladně umyjte, děkujeme.
 19. Použité plenky vhazujte do koše označeného „PLENY“.
 20. .Návštěvníkům centra jsou určeny pouze prostory zájmového centra. 

 

Děkujeme Vám, že chápete naše pravidla a dodržujete provozní řád. Naší snahou je udržet v ZC pořádek a zachovat vybavení, aby mohlo sloužit dalším návštěvníkům.